tohum ekme makİneleri icadı

Ilk mekanik tohum ekme makinesi, 1600’den önce Bolog-
na’lı İtalyan Tadeo Calvani tarafından tasarlandı. Bu, iki te-
kerlek üzerine monte edilmiş bir kasadan oluşuyordu, Gider-
ken, sallantıdan tohumlar tüplere geçiyor, buradan da sürül-
müş tarlaya serpiliyordu. Tohum ekme makinesinin peşinden
sürüklediği bir tarla sürgüsü de, tohumların toprağa iyice gö-
mülmesini sağlıyordu.
Bu uygulamaya kadar tohum eken çiftçinin elini torbası-
na daldırıp, sonra geniş bir kol hareketiyle tohumu serpmesi
gibi güzel bir jest, bütün dünyada en yaygın yöntemdi. Ancak
Romalıların çeşitli tohum ekme yöntemleri uyguladıkları bi-
linir.
Daha MÖ 20.000 ile 12.000 yılları arasında, tarihöncesi çağı
insanları, tohumların toprağın ne kadar derinine girerse, o ka-
dar iyi korunacağını ve aynı oranda iyi ürün alacaklarını bl-
liyorlardı. Bu nedenle de tohumu gömmek için bir sopadan ya-
rarlanıyorlardı. MÖ 2500 yılında Çinliler, el arabasına ben-
zer, bir taşıyıcı ve bir tür huniden ibaret ilkel bir araç kul-
lanmışlardı. Babil’de de benzer bir araçtan yararlanıldığı bili-
nir.
1669’da Alman Lucatello, ilk kaşıklı tohum ekme makine-
sini buldu. Bu araç, kendisini çeken bir sabana bağlıydı

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.