XIX. yüzyıl ortalarında bulunan süt sağma makinesinden önce, sağma işlemini kolaylaştırıcı ilk mekanik yardımcı, ine- ğin meme begina sokulan buğday sapları olmuştur. Mısırlılar, Milat’tan yaklaşık 38 yıl önce, bu yöntemi uyguluyorlardı. Sağmaya yarayan tüpler 1836’da İngiltere’de yeniden orta- ya çıktı. Boşluklu sağma makineleri: Bu yöntemin ilk modelini, ini, 1862’de Amerikalı Colvin gerçekleştirdi. İneğin dört meme …

Sütün soğutularak saklanması için ilk yöntem, 1850’de Amerikalı Lawrence tarafından bulundu. «Lawrence capillary refrigerator» adı verilen aygıt, altına bir yayık yerleştirilecek biçimde, ağılın duvarına yerleştiriliyordu. Süt, bir huniye dö- külüyor, buradan buzluğa geçiyordu. Buzluğun içinde, yılan gibi kıvrılarak yükselen dikey bir tüp bulunuyordu. Tüpün içinde, aşağıdan yukarıya doğru geçen soğuk su, sütün sıcak- lığını alıp, …

Çinliler çok eskilerde, su ve güherçile karışımı içinde bir kabı çevirerek, güzel kokulu dondurmalar elde etmeyi bili- yorlardı. Marco Polo (1271 – 1339), bunun sırrını ülkesine ge- tirerek, İtalyanların Avrupa’nın en iyi dondurmacıları olma- larını sağladı. м Şerbetse, ilk kez 750’lerde, Bağdat halifelerinin sarayında görüldü. Meyve şuruplarının karla soğutulmasıyla elde edi- len bu içecek, XVI. …

Şekerkamışından şeker elde edilmesi, çok eski çağlara ka- dar dayanır ve kuvvetli bir ihtimalle, ilk kez Hindistan’da ye- tiştirilmiştir: Eski Yunan ve Romalılar, şekere «Hinttuzu» ve «Hintbalı» derdi.

Bugün Türkiye’de bol bol tüketilen patates, ancak XVIII. yüzyıl ortalarında topraklarımızda üretilmeye başlanmıştır. Ilk kez Avrupa’da, 1554’te, İspanyol fatihi Pizarre tarafından yetiştirilen patatesin anavatanı, Yeni Dünya’dır. Amerikan yer- lilerinin bu besinini, Avrupa’ya o taşımıştır. 1537’de bir İs- panyol piyade birliği, Sorocota adlı Kızılderili şehrinde depo- lanmış patatesleri bulmuştu. Patates, çok eskilerdenberi And Dağları’nda, Şili’de ve …

Margarin, 1869’da III. Napoléon’un, tereyağının yerini tu- tacak bir ürün bulunması amacıyla açtığı yarışmaya katılan Fransız Hippolyte Mège Mouriès tarafından bulunmuştur. Ekonomik ve bozulmadan saklanabilecek yapay bir tereyağı- nın üretimi, özellikle ordunun beslenmesi açısından önem ta- şıyordu. Mege’in yöntemi, hayvansal yağları (özellikle de iç- yağlarını) arındırıp, rengi ve yoğunluğu tereyağına yakın, kö- tü tadı ve …

1874’te iki Alman, Dr. Wilhelm Hearman ve Prof. Ferdi- nand Tiemann, diş vanilyanın en önemli bölümü olan vanilini, sentetik yoldan elde etmeyi başarmışlardır, İki yıl sonra da, Karl Reimer, vanilya kokusunun tıpatıp benzerini veren kim- yasal bir bileşimi gerçekleştirmiştir.

Fransa’nın Avrupalılar tarafından ablukaya alındığı dö- nemde, Napoléon, Fransa’nın şeker üretimine geçmesi için çok ısrar etmiş, bunun da pancardan çıkartılmasını sağlamıştır. llk kez 2 Ocak 1812’de sanayici Benjamin Dellessert, Passy’deki fabrikasında bunu başarmıştı. Dellessert’den sonra pek çok kimse aynı yöntemi izledi. 1747’de Alman kimyager Margraff, 1799’da yine Alman Achard pancardan şeker elde ettiler. Ancak kimyagerler, …

Soda, 1741 yılında İngiliz William Brownrigg tarafından icat edildi. Cumberland’lı bu İngiliz, normal kaynak suları- nın içine, köpürmesini sağlayacak karbonik gaz püskürtmeyi akıl etti. Böylece, şişenin kapağı açıldığında, bardağa dökülen su köpürüyordu.

Coca-Cola’nın kazandığı olağanüstü başarı üzerine, tak- litleri hızla çoğaldı. 1913 yılı Temmuz ayında, şirketin yöne- ticileri, taklitleri önlemenin tek yolunun, Coca-Cola’ya taklidi olanaksız, özgün bir şişe yaratmak olduğu görüşünde birleş- tiler. Bu işin araştırmasını da, ünlü camcı, Indiana’lı C. S. Root’a emanet ettiler. Root, yardımcılarından Edward’ı bu içe- cekle ilgili her türlü bilgiyi derlemekle görevlendirdi. …